TSUBA no BI (Beauty of Tsuba)
  
1947 Edition
  
  
  
  
  
  
Written by Susumu Kashima, Eiroku Hayashi and Hirokichi Matsunaga.
In Japanese, but the B & W photos and range of tsuba are very informative.

RETURN
HOME PAGE
E-MAIL