AKASAKA TSUBA
by Masayuki Sasano
$120.00
Origin of Akasaka tsuba, genealogy of Akasaka tsuba craftsman, style of Akasaka craftsman from generation to generation, various problems of Akasaka tsuba research, the appreciation by Akiyama Kyusaku, appreciation of Akasaka tsuba.

Return to Main Library or Tsuba Books